Kwaliteitsregister

Achtergrond

Op 9 november 1993 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (de Wet BIG) aangenomen. De Wet BIG regelt titelbescherming van medische en paramedische beroepen, beschermt de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van de beroepsbeoefenaar en stelt eisen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening

Logopedisten vallen sinds 1997 onder artikel 34 van de Wet BIG. De beroepsgroepen die onder dit artikel vallen kennen geen tuchtrecht of verplichte registratie, zoals dit geldt voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten en artsen. Logopedisten hebben een wettelijk beschermde opleidingstitel, wat betekent dat deze titel is voorbehouden aan personen met een afgeronde erkende Hogere Beroepsopleiding Logopedie.

Het kwaliteitsregister Paramedici.

Negen paramedische beroepsverenigingen, waaronder die voor logopedie (de NVLF), hebben via een stichting het Kwaliteitsregister Paramedici opgezet met steun van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In mei 2000 werd het register geïntroduceerd. Het doel van registratie is het herkenbaar blijven als paramedicus en logopedist, het stimuleren van kwaliteitsbevordering en het zichtbaar maken van specifieke deskundigheid aan het publiek, verzekeraars en werkgevers.

Registratie in het kwaliteitsregister

Na het behalen van een erkend diploma en na acceptatie van de door de beroepsvereniging NVLF vastgestelde beroepscode, kan de logopedist zich inschrijven in het basisregister. Vijf jaar na inschrijving in het basisregister kan de logopedist een verzoek doen om te mogen worden opgenomen in het kwaliteitsregister. Hierbij zal de logopedist aan een aantal criteria moeten voldoen: een minimale werkomvang en een bepaalde deskundigheidsbevordering. Het eerste houdt in dat de logopedist het beroep actief moet hebben beoefend. Het tweede houdt in dat de logopedist door het volgen en/of geven van na- en bijscholing en door deelname aan een kwaliteitskring een minimaal aantal punten moet behalen. Iedere vijf jaar volgt een herregistratie. Als logopediste sta ik sinds 2005 in het kwaliteitsregister voor logopedisten geregistreerd (registratienummer 19900237391).

Kwaliteitskring en Beroepsvereniging

Ik neem deel aan kwaliteitskringoverleg voor logopedie en voor dyslexie. Dit zijn groepen logopedisten, die onder leiding van een kwaliteitskringbegeleider logopedische onderwerpen met elkaar bespreekt en elkaar’s werkwijze bevraagt.

Ik ben lid van de NVLF, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Hierdoor wordt je als logopedist op de hoogte gehouden van de meeste recente ontwikkelingen op het vakgebied.

Ik neem deel aan de Multidisciplinaire Eerstelijns NAH-zorg Tilburg (NAH-MENT), een regionaal netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel.

Cliënttevredenheidsonderzoek

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) verlangt dat de praktijk inzicht kan geven in de cliënttevredenheid. Als onderdeel van de afronding van de behandeling wordt u daarom uitgenodigd om online een enquête over uw ervaringen in te vullen. Met behulp van uw mening kunnen wij de zorg die wij leveren op het hoogste niveau houden.

De praktijk maakt hiervoor gebruik van Qualiview, een meetinstrument van Qualizorg BV, een professionele, onafhankelijke organisatie die het onderzoek uitvoert. Per e-mail wordt u een link toegestuurd die u toegang geeft tot het cliënttevredenheidsonderzoek. Het invullen van de vragenlijst kost u niet meer dan vijf minuten. Uw logopedist kan niet zien wie wat heeft ingevuld, wij krijgen slechts de algemene gezamenlijke scores te zien.

Wij stellen uw medewerking aan dit onderzoek zeer op prijs.