Privacy

PRIVACYREGLEMENT

Logopediepraktijk V. van Gogh-Schoenmakers

Inleiding
De praktijk vindt het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe de praktijk omgaat met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar logopedievangogh@home.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 013‑4679266.

Artikel 1 Definities
In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens de gegevens die betrekking hebben op een persoon
Praktijk Logopediepraktijk V. van Gogh-Schoenmakers, verwerkingsverantwoordelijke
Patiënt/ Cliënt een patiënt/cliënt van de praktijk
Verwerking een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Artikel 2 Toepasselijkheid
Dit privacyreglement is van toepassing op verwerking door de praktijk van alle persoonsgegevens die betrekking hebben op de logopedische behandeling/begeleiding van patiënten/cliënten en uitvoering van de behandelovereenkomst.

Artikel 3 Doelen
De praktijk kan gegevens verwerken voor:

 • het verlenen van logopedische zorg;
 • het declareren van verleende logopedische zorg bij patiënt, instelling of zorgverzekeraar;
 • kwaliteitsdoeleinden;
 • wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 De gegevensverwerking

 1. Om goede zorg te kunnen verlenen moeten volgens de Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO) door de Praktijk gegevens over de behandeling van patiënten/cliënten worden vastgelegd in een dossier. De behandelovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen.
 2. De gegevens uit het dossier worden gebruikt om de verleende zorg te declareren. Zorgverzekeraars waarmee de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
 3. De praktijk is volgens de WGBO verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. De praktijk zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Waar mogelijk worden de gegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd, zodat deze niet (direct) tot individuele personen herleidbaar zijn.
 4. Als de praktijk uw gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de patiënt worden gebruikt. De praktijk zal in beide gevallen niet meer gegevens aanleveren dan nodig is. Gegevens worden daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd, zodat deze niet (direct) tot individuele personen herleidbaar zijn.
 5. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 5 Beschrijving van de gegevens
De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • naam, adres, woonplaats, contactgegevens
 • geboortedatum
 • geslacht
 • BSN nummer
 • nummer identiteitsbewijs
 • medische gegevens
 • gegevens verwijzer/huisarts/andere zorgverleners
 • gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger
 • etnische afkomst bij meertaligheid
 • omgevingsfactoren die van invloed zijn op de zorgvraag

Artikel 6 Rechten

 1. Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. De praktijk informeert u daarover in algemene zin met dit privacyreglement. Uw behandelend logopedist informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of het einde van de behandeling.
 2. U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. De praktijk neemt een verzoek tot inzage of kopie direct in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij u wordt gevraagd u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
 3. U heeft als patiënt het recht om rectificatie van gegevens te verzoeken als sprake is van een onjuistheid en/of onvolledigheid in uw gegevens. De praktijk zal eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in het dossier aanpassen.
 4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe schriftelijk een verzoek indienen, zo mogelijk met vermelding van de beweegredenen. De behandelend logopedist beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doet de praktijk dat gemotiveerd. Het uitvoeren van een vernietigingsverzoek heeft tot gevolg dat de behandelovereenkomst wordt beëindigd.
 5. U kunt als patiënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. De praktijk verzoekt u om deze verklaring aan uw behandelend logopedist te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.
 6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:
 • Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de rechten door de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;
 • Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Het dossier met gegevens wordt conform de WBGO gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap het langer bewaren van de gegevens noodzakelijk maakt.
 2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.
 3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
 4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek de gegevens worden vernietigd.

Artikel 8 Geheimhouding
De praktijk gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat de praktijk gegevens niet aan derden verstrekt behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. De praktijk legt een geheimhoudingsverplichting op aan medewerkers en aan externe partijen die bij de gegevensverwerking betrokken zijn, zoals de beheerder van de verwerkingssoftware. Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

 • u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts of medisch specialist, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;
 • er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand, zoals bij signalen die wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld;
 • de praktijk daartoe gehouden is op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijke uitspraak.

Artikel 9 Informatiebeveiliging
De praktijk neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van de gegevens in uw dossier te waarborgen, zoals het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen;

Artikel 10 Functionaris gegevensbescherming

 1. De praktijk heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld wegens kleinschalige verwerking van de gegevens.
 2. De praktijkhouder houdt toezicht op de gegevensverwerking. Ook houdt de praktijkhouder toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 11 Wijzigingen
De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. De praktijk zal u in dat geval via deze website informeren.

Artikel 12 Klachten
Hoewel de praktijk al het nodige doet om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit in eerste instantie bespreken met uw behandelaar. Deze is te bereiken op 013- 4679266 of per e-mail logopedievangogh@home.nl . Daarnaast kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij V. van Gogh-Schoenmakers, praktijkhouder. Adres Beeklaan 122, 5032 AH Tilburg. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om uw klacht rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.